Aktuelt

Følg med på siste nytt på våre to Facebook-sider.

3 months ago

Nordlys Vind

Siemens-Gamesa ved Peter Petersen ønsker å invitere til informasjonsmøte om vårens og sommerens transporter av vindturbiner på FV862 mellom Nordfjordbotn og Kattfjord, og opp til Kvitfjell og Raudfjell vindparker . Informasjonsmøtet avholdes på Bygdehuset i Sjøtun, onsdag den 6.februar kl 18:00.

Vel møtt.

Mvh,

Stephan Klepsland, på vegne av Tromsø Vind AS/ Raudfjell Vind AS (46 86 98 43)
...

4 months ago

Nordlys Vind

Zephyr skal drive Nord-Norges største vindpark


I løpet av 2019 vil vindkraftutvikleren Zephyr overta driften av den nye vindparken Kvitfjell og Raudfjell i Troms.

Zephyr og Nordlys Vind har inngått avtale om at Zephyr skal drifte det som vil bli en av Europas største vindparker.
Vindkraftverket bygges nå på Kvaløya utenfor Tromsø. Kontrakten med Zephyr starter 1. april 2019, deretter skal 67 vindturbiner settes i drift i løpet av året.

Zephyr, som er eid av Østfold Energi, Vardar og Glitre, skal stå som operatør av anlegget. Avtalen innebærer dermed at Zephyr vil ivareta den daglige driften. Vindkraftverket Nordlys Vind vil fortsatt være eier gjennom vindkraftkonsesjonene Tromsø Vind og Raudfjell Vind.


Zephyr AS står blant annet bak utbyggingen av vindkraftverkene Mehuken, Midfjellet og Norges største vindkraftverk på Tellenes i Rogaland. Selskapet er det vindkraftselskapet som har bygget ut mest i Norge.


Når kraftverket står ferdig i løpet av 2019 vil det produsere fornybar energi tilsvarende årsforbruket til 40.000 husstander, eller energimengden tilsvarende nesten 80 millioner liter diesel per år.
...

4 months ago

Nordlys Vind

PRØVER SOM VISTE HYDROKARBONER

Kommunen og Mattilsynet gikk sist uke ut med at det var påvist hydrokarboner i vannprøver som vi tok flere steder i forbindelse med utbyggingen av Raudfjell og Kvitfjell Vindparker, til tross for at vi og våre rådgivere var klar på at disse prøveresultatene så ut vil å være feil. Dvs at de viste noe annet enn realiteten.

Prøveresultatene viste lave verdier av hydrokarboner, mens andre indikatorer på oljeprodukter viste at det ikke var spor av slike produkter i vannet.

Vi fikk i dag bekreftet fra laboratoriet at det er blitt gjort feil under analysen, hvilket gav disse underlige utslagene.
Prøver tatt uken etter indikerte dessuten "ingen påvisning" av hydrokarboner og oljeprodukter.

Det har altså aldri vært påvist den type utslipp fra vårt anleggsområde.

Om noen har spørsmål til dette, ring gjerne Stephan Klepsland på 46 86 98 43.
...

5 months ago

Nordlys Vind

OM PÅSTÅTTE OLJEUTSLIPP
Etter påstander fra anonyme kilder om at det skulle vært utslipp av store mengder hydraulikkolje eller diesel på anleggsområdet, iverksatte Tromsø kommune og Nordlys Vind 13.11.18 prøvetaking av masser og vann fra aktuelle områder. Resultatet av disse prøvene foreligger nå, og viser ingen funn som tyder på forurensning av hydraulikkolje eller diesel slik det var påstått.
Nordlys Vind har lagt opp til et tett samarbeid med kommunen og tilsynsmyndighetene i denne saken, som i andre saker, men vi hadde foretrukket at konkret informasjon om mulige hendelser hadde blitt meddelt oss på et tidligere stadium.
Vi synes også at det er beklagelig at det på tross av negative funn spekuleres videre i pressen. Spekulasjonene er etter vår mening ikke basert på fakta, og bidrar til å spre unødig bekymring i befolkningen.

Utbygger foretar kontinuerlig overvåking av vannkvaliteten i disse vassdragene, og spesielt vassdragene som er drikkevannskilder. Vassdragsovervåking foregår gjennom jevnlige prøvetagninger på flere steder i vassdragene, samt automatisk overvåking. Vi har knyttet til oss fagekspertise blant annet på fagfeltene miljø og vassdrag i dette arbeidet, og vannprøvene analyseres av uavhengige laboratorier. Vi har også initiert samarbeid på dette feltet med et universitetsmiljø.

Vi og våre entreprenører og leverandører har en nulltoleranse når det gjelder utslipp i naturen, og da spesielt av skadelige stoffer. Det er definert effektive tiltaks- og beredskapsplaner som sikrer umiddelbar opprydding etter eventuelle lekkasjer av olje eller diesel, samt innrapporteringsrutiner dersom uhellet likevel skulle være ute.
...

 

Comment on Facebook

Politiet burde kanskje snart ta en gjennomgang av alle falske påstander og eventuelt kreve erstatning for merkostnader som disse medfører

+ View previous comments

5 months ago

Nordlys Vind

Angående anklager om store utslipp av olje og/ eller diesel på anleggsområdet for Kvitfjell og Raudfjell:

Det har de siste dagene vært store nyhetsoppslag om påståtte meget store utslipp av diesel/ og eller olje på anleggsområdet. Vi mottok dette varselet for første gang i september, fra kommunen, og satt i gang umiddelbare undersøkelser, uten å finne noe. Vi hørte deretter ikke noe mer om denne saken, før den dukket opp i media denne uken, og vi ble informert om at kommunen hadde levert inn en politianmeldelse for en måned siden. Vi har foretatt nye undersøkelser, og forstår det slik at brannvesenet også har gjort sine undersøkelser. Ingen har funnet spor av slike utslipp.

Det er for oss helt usannsynlig at utslipp av denne størrelsesorden skal kunne ha blitt skjult uten at anleggsledelsen eller vi hos utbygger er gjort kjent med dem.

Vi tar kontinuerlige vannprøver i alle vassdragene - ingen vannprøver viser spor av olje eller diesel. Disse prøvene analyseres av et uavhengig laboratorium.
Ingen hendelsesrapporter tyder heller på denne type utslipp.

Vi ønsker derfor å betrygge befolkningen i bygdene rundt Kvitfjell/ Raudfjell med at drikkevannet fortsatt er trygt, uten spor av oljeprodukter.

Om noen har noen spørsmål angående dette, kan dere ta kontakt med Stephan Klepsland på 46 86 98 43. Vi kan også oversende prøveresultater av samtlige vannprøver for dem som ønsker det.
...

 

Comment on Facebook

Jo, det kommer ut/ online, må bare se hvordan vi får det til. Så kan du og andre altså få dem på e-post på minuttet, bare til å be om det.

Jo, det kan jo være en god ide. Må finne ut av hvordan det best lar seg gjennomføre. Flere hundre prøver.

Kan du sende meg e-post-adressen din?

Jeg vet som sagt ikke hvor praktisk det er å legge ut så mange filer på Facebook eller en nettside. Mens vi finne ut av det, kan de som er interessert sende meg en e-post på stephan@klepsland.no. Så kan f.eks du Yttergård publisere resultater eller konklusjoner på motvira sin Facebook eller den andre dere bruker.

Poenget er at vi ikke har hatt slike utslipp, og ingen har funnet spor av det, så da er det kanskje heller ikke nødvendig å spekulere. Men når det er sagt, dersom kommunen visste om utslipp, og som vi vet ikke vil opplyse oss om hvor, så hadde jo kommunen bidratt til å gjøre problemet verre, og dermed la olje sige mot vassdrag (som ikke nødvendigvis er drikkevann). Den som vet om utslipp har et ansvar for å bidra til å begrense skadene. Det ansvaret er vi oss bevisst. Vi har også full åpenhet om hendelser. De som ønsker å motta f.eks analyser av vannprøver kan skrive til meg på stephan@klepsland.no

Det må da være av utbyggers interesse å informere de som får vann fra disse områdene. Dere må da på lik linje enn meg kunne publisere det fb.

Tror folk flest har interesse av å vite hva vannprøvene innholder,så det er nok like greit å offentliggjøre de.

Hvorfor ikke offentliggjøre analysene her for eksempel eller andre sider?

Hvor lenge kryper oljen i jorda før den siger inn i nedslagsfeltene til drikkevannet?

Bare å ta de siste.

+ View previous comments

Load more