Åpenhetsloven

Uttalelse om aktsomhets­vurderinger etter åpenhetsloven.

Ytre Miljø - Nordlys Vind

Introduksjon

Dette er en uttalelse om Tromsø Vind AS og Raudfjell Vind AS sine vurderinger etter innsynsloven § 4, jfr. lovens § 5. Erklæringen er oppdatert fra 19. juni 2023.

Selskapenes virksomhet er produksjon av vindkraft gjennom eierskap og drift av Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk i Tromsø kommune. Vindturbinene har en samlet installert effekt på 288,1 MW, med 67 turbiner.

Forvaltningen av selskapene og vindkraftverkene ivaretas i stor grad av Prime Capital AG. Driften av anleggene overvåkes av Zephyr AS.

Selskapene eies av Nordlicht Holding GmbH & Co. KG.

Arbeidsmiljø

Som operatør av vindparken er det en topp prioritet å sikre rettferdige arbeidsforhold og å prioritere sikkerhet i vår virksomhet. Vi erkjenner at de ansatte er avgjørende for suksessen til virksomheten, og deres sikkerhet og velvære må være vår største bekymring.

Forretningsdriften i Norge er underlagt strenge krav til arbeidsmiljø og ansattes rettigheter, som både vi og våre underleverandører er forpliktet til å overholde.

For å garantere rettferdige arbeidsforhold sikrer vi at våre kontraktspartnere overholder alle gjeldende lover og forskrifter, inkludert de som er knyttet til minstelønn, arbeidstid og sikkerhet på arbeidsplassen. Dette gjøres ved å søke å inkludere eksplisitte krav til etterlevelse av relevante lover og regler, herunder de som er knyttet til arbeidsmiljø, i kontraktene våre virksomheter inngår med underleverandører og tjenesteleverandører.

Sikkerhet på arbeidsplassen er en av de høyeste prioriteringene for oss. For å sikre et trygt arbeidsmiljø og minimere potensielle farer og risikoer, har våre kontraktspartnere en proaktiv tilnærming.

Alle ansatte som arbeider i vindparkene får omfattende opplæring og støtte for å utføre sine oppgaver trygt og effektivt. Potensielle risikoer identifiseres gjennom regelmessige sikkerhetsinspeksjoner for å sikre at utstyret og fasilitetene oppfyller de høyeste standardene.

Likestilling og mangfold

Våre selskaper er forpliktet til bærekraft og anerkjenner at fremme av likhet og mangfold er avgjørende for å skape et mer bærekraftig og rettferdig samfunn. Vi er forpliktet til å fremme likhet og mangfold på alle områder av virksomheten vår, inkludert våre forretningspartnerskap og forsyningskjede. Vi forventer at våre leverandører og partnere overholder alle gjeldende lover og forskrifter knyttet til likhet og mangfold.

Lokal innvirkning på lokalsamfunn

Som en del av vårt sosiale ansvar anerkjenner vårt selskap ansvaret overfor lokalsamfunn som er påvirket av vindparkene. Derfor har vi sørget for at vindparkene ikke har en skadelig innvirkning på lokalsamfunnene. Enhver uunngåelig påvirkning på regionen har blitt oppveid gjennom tett samråd med grunneierne, gjennom gjensidig fordelaktige avtaler.

Våre vindkraftverk støtter også lokale arrangementer og foreninger, for eksempel gjennom en fast sponsoravtale med Kvitfjell Skiforening og bygging av ny grillhytte for barnehagen på Sommarøy.

Miljøansvar

Miljøpåvirkningene fra vindkraftverkene analyseres grundig i prosjekteringsfasen. Resultatene finner du her. Drift av vindkraftverk i Norge er generelt underlagt svært strenge miljøkrav.

Ansvaret i driftsfasen består i å følge de avbøtende tiltakene som er utviklet fra analysen og eventuelt foreta justeringer ved ytterligere påvirkninger.

Gjennom avtaler forplikter våre samarbeidspartnere seg til å overholde gjeldende lover og regler om avfallshåndtering og behandling i forbindelse med driften av vindkraftverkene. Hendelser eller avvik med konsekvenser for det ytre miljø håndteres i henhold til regelverket og til rett tid. Hendelsene overvåkes og gjennomgås fortløpende med tanke på forebygging.

Tromsø Vind AS og Raudfjell Vind AS utarbeider årlige klimagassregnskap for å måle, dokumentere og iverksette målrettede tiltak for å redusere klimagassutslipp fra sin virksomhet.

Due diligence i forsyningskjeden

Selskapene hadde rundt 45 sentrale forretningspartnere i 2022, hvorav de fleste er kjente, norske selskaper, og en stor del av disse har utarbeidet interne retningslinjer og retningslinjer for bærekraft og samfunnsansvar . Underleverandørene er hjemmehørende i Norge og andre land hvor virksomheter er underlagt strenge krav knyttet til miljøspørsmål, arbeidstakerrettigheter, likestilling, antikorrupsjon etc. i utøvelse av sin forretningsvirksomhet, og som underleverandørene følgelig er bundet av.

I samsvar med den norske åpenhetsloven gjennomførte Prime Capital AG en due diligence av nøkkelvirksomheten for år 2022. Vurderingen er en pågående prosess og vil bli utført på årsbasis i en for virksomheten passende skala. Risikovurderingen fokuserer på en oversikt over retningslinjene for bærekraft og menneskerettigheter til våre nøkkelleverandører, deres samsvar med deres respektive nasjonale og internasjonale forskrifter og understrekes av gjennomgang av implementerte forretningssertifiseringer og standarder.

Årets resultater viste at våre forretningspartnere er tydelig bevisste sitt ansvar for overholdelse av menneskerettigheter og tilhørende rettferdige arbeidsforhold, unngåelse av barnearbeid og like muligheter osv.

Ved brudd på våre retningslinjer, enten internt eller hos en av våre forretningspartnere, vil det bli iverksatt umiddelbare tiltak for å adressere og rette opp situasjonen, for å sikre streng overholdelse av de etablerte retningslinjene.

Code of Conduct

Våre etiske retningslinjer fungerer som et veiledende rammeverk for etisk oppførsel og setter standarden for vår organisasjons atferd, samt leverandørene våre. Den skisserer selskapets verdier og forventninger til etisk oppførsel, overholdelse av lover og forskrifter, samt ansvarlighet i alle våre interaksjoner og beslutningsprosesser. Du kan laste ned Code of Conduct her.

Godkjenning av disse uttalelsene av styret

Dr. Mathias Bimberg
Peter Aall Simonsen