Ytre miljø

Eventuell effekter på det lokale miljøet er blitt grundig analysert. Det blir iverksatt en rekke tiltak for å sikre et fortsatt godt og sunt ytre miljø.

Vannprøver - Nordlys Vind

Selv om vi er selvforsynt med ren vannkraft, er Norge sammen med nabolandene en del av det nordiske energimarkedet, som også inkluderer en stor andel atomkraft og fossil kraftproduksjon. Ved å erstatte forbruket fra den nordiske energimiksen sparer derfor vindparken miljøet for mer enn 40 000 tonn CO2-utslipp og ca 44 tonn radioaktivt avfall per år.

Støykart – Nordlys Vind

Støy

Støyen fra vindparken har blitt vurdert av Rambøll som en del av MTA-prosessen.

Ingen av boligområdene vil oppleve støy som overskrider den lovlige grensen på 45 dB (A), anlegget vil ligge trygt innenfor denne grensen.

Turbinenes støykarakteristikk er garantert av leverandøren Siemens Gamesa Renewable Energies, og kan kontrolleres ved målinger i driftsperioden.

Skygge

Skyggeflimmer fra vindmøllene er beregnet av Rambøll som en del av MTA-prosessen. Skyggeflimmer skal ikke overstige 30 minutter på en dag eller 8 timer i løpet av om ett år i boligområder.

Beregninger viser at dette kan skje på Brensholmen. Vindmøllene i dette området vil derfor være utstyrt med et skyggekontrollsystem som vil slå av turbinen automatisk dersom det er fare for skyggeflimmer over lenger tid enn tillatt.

Skyggekart – Nordlys Vind
Drikkevann - Nordlys Vind

Drikkevann

Vann fra fjellene Kvitfjell og Raudfjell brukes av beboere i Sjøtun, Buvika og Brensholmen. Det er et viktig mål at drikkevannskvaliteten ikke skal forringes på grunn av anleggsarbeidene. Det iverksettes tiltak som vil føre til kvalitetsheving av drikkevannet for en rekke beboere i disse områdene.

Følgende er gjort for å sikre drikkevannsforsyningen:

  • Kartlegging og registrering av drikkevannskilder
  • Møter og samtaler med beboere, kommunen, Mattilsynet og lokale vannverk
  • Iverksettelse av vannprøve- og overvåkingsprogram
  • MTA-planen beskriver generelle prinsipper som en del av NVE-godkjenningen for anleggsarbeidet
  • Det er gjennomført ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) for hvert avløpsområde for avløpsvann
  • Det er utarbeidet handlingsplan for hvert avløpsområde, med tilhørende forebyggende, midlertidige og permanente tiltak
  • Beredskapsplaner gir retningslinjer for anleggsarbeidet

Reindrift

Prosjektselskapene respekterer og støtter reindrift som en viktig kulturarv og økonomisk faktor i regionen. Det er inngått en avtale med reinbeitedistriktet for å kompensere for mulige skadevirkninger. Byggeledelsen vil sikre at de to berørte reineierne får rask og god informasjon om planlagte aktiviteter.

En vitenskapelig studie om reinsdyrs oppførsel under og etter etableringen av Fakken vindpark i Troms indikerer ingen eller bare mindre innvirkning på rein i løpet av driftsperioden.

Science Direct

Reinsdyr - Nordlys Vind
Fugleliv - Nordlys Vind

Fugleliv

Det ble gjennomført studier av fuglelivet i områder der vindparken kommer. Studiene ble gjennomført i 2005 og 2016 og viser at det finnes rundt 75 fuglearter i området. Det er ikke påvist hekkeområder for truede fuglearter innenfor området som omfattes av vindparken.

Plasseringen av generatorer ble justert for å unngå potensielle hekkeområder for ørn, falk og andre beskyttede arter.

I anleggsperioden vil vindparken bli overvåket av en fuglespesialist for å minimere forstyrrelser på fuglelivet.